NOVINKY 2022/2023:

2023/02: Soubor mostů příhradových / stavebnice ocelového mostu zpracovaná technologií laser cut pro pokročilé modeláře. Mostovka je horní se zavětrováním s dolními pásy.  Konstrukci těchto mostů vyráběla mj. Plzeňská Škodovka. Z této stavebnice je možno postavit most, který lez použít buď samostatně anebo zařadit do soumostí s dalšími délkami podle potřeby modeláře. Podrobnosti zde: 

Dodává se bez pilířů. Ke stavebnici lze dokoupit pilíře LAS 4412 TT nebo LAS 5412 H0, středové pilíře LAS 4412_S TT a LAS 5412_S H0.


2023/01: Stavebnice drobných staveb do kolejiště nebo dioráma - kadibudka, kurník, králikárna a psí bouda, ve velikostech H0 LAS 5208 a TT LAS 4208


2022/03: Stavebnice modelu hasičské kůlny ZvKČ podle typového listu XXVII/H v modelových velikostech H0 LAS 5092 a TT LAS 4092


2022/02: Předloha modelu tohoto mostu se nachází na železniční trati poblíž obce Okoč v okresu Dunajská Streda na Slovensku. Jedná se o ocelový nýtovaný příhradový most s horní mostovkou délky 16 metrů, stavebnice mostu ve
velikostech H0 5423 a TT 4423


2022/01: Stavebnice modelu zemědělského skladiště Rolnického skladištního družstva pro okresy Dolní Kralovice a Ledeč nad Sázavou postavené 1919-1920 v H0 LAS 5210 a v TT 4210


 

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky a reklamace

Objednávky zboží

zboží je možné objednávat pouze zadaním produktů do databáze e-shopu a jejím odesláním. Pro realizaci objednávky není nutné se registrovat. Registrace firmy nezakládá automaticky její zařazení do okruhu spolupracujících prodejců a nárok na jakoukoliv slevu z ceny (spolupráci je nutno domluvit individuálně).

Zákazník podáním objednávky v e-shopu (stisknutím tlačítka OBJEDNAT/ODESLAT) potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky.

Za závazné se považuje potvrzení e-mailové, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné). Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob, termín a místo doručení.

Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě (nad 10 000 Kč) vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky (např. přes elektronickou poštu nebo telefon). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Není-li mezi účastníky sjednaná trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka  přes objednávkový formulář v internetovém obchodě.

Cena zboží

Cena zboží je uvedena na kartách zboží v jednotlivých odděleních, kategoriích a to včetně DPH. Podle způsobu doručení zboží  a objemu objednávky bude při výpočtu celkové ceny zásilky připočítána také cena poštovného podle příslušných tarifů přepravce a balného.

Stornování objednávky ze strany kupujícího

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou.  Jako zákazník obchodu KB model máte právo souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. 9. 2000 do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy v případě neosobního způsobu doručení zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této čtrnáctidenní lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

- napište nám informace, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením číslo objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz

- pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v kontaktech na stránce Kontaktní informace a to za těchto podmínek:

  • zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu
  • nesmí být použité
  • nesmí být poškozené
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
  • s dokladem o koupi

V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů (poštovné apod.).

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží či se neúměrně (déle než 30 dnů) prodlužuje dodací lhůta ze strany dodavatele. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Dodací podmínky

Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikáni kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné. Zboží bude dodáno prostřednictvím České pošty, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním České poště k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího uhrazením  zboží.

Platební podmínky

Kupní cena zboží je splatná nejpozději při jeho převzetí od přepravce. Zboží objednané v našem obchodě je možné platit těmito způsoby:

- bankovním převodem na náš účet (po vypravení zboží poštovní přepravou zákazníkovi mu bude zaslán e-mail s pokyny pro platbu na účet) - poplatky při zahraničních platbách vždy vybírejte "Na straně odesílatele" . Sdílené poplatky (SHA)  nebo poplatky na straně příjemce (BEN) neakceptujeme.

- v hotovosti v případě osobního převzetí zboží - pouze po dohodě s prodejcem

Zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny - pokud není dohodnuto jinak.

Závěrečné informace

Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení výše uvedených obchodních podmínek ve znění platném v den odesláni objednávky, jakož i v den odesláni objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. balného a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku v internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.Účastníci se výslovně ve smyslu ustanoveni § 262 odstavec 1. obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Prohlášení správce oochraně osobních dat

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že osobní údaje všech zákazníků neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Reklamační řád

Reklamační řád pro soukromé osoby vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době a bylo pořízeno k soukromým účelům. Délka záruční doby je uvedena u každého zboží v katalogu e-shopu. V případě fakturace uživatelům s uvedením DIČ není-li smluvně  dohodnuto jinak, platí záruční doba 2 měsíce, a právní ustanovení  dané Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno;
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze;
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem;
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu.
- zboží je používáno ke komerčním užití za účelem jakéhokoliv výdělku

Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci výrobku při správném používání a na vady vzniklé prokazatelnou vinou výrobce. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Ze záruky jsou vyňaty díly podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným zacházením. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Při uplatňování nároků je nutné předložit doklad o zakoupení výrobku a případně též vyplněný záruční list, je-li jím model vybaven. Prodávající je svého závazku záruční opravy zproštěn, neuplatní-li kupující případné vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit.

Provozovatel tohoto obchodu nenese zodpovědnost za škody způsobené přepravcem. Zboží si překontrolujte ihned při jeho převzetí a pokud je zboží poškozené, tak je nepřebírejte.    Zboží je pojištěné a přepravce musí vzniklou ztrátu nahradit. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Postup při reklamaci

Při zjištění závady nás kontaktujte písemnou formou nebo telefonicky. Popište závadu výrobku a případné další nedostatky. Případně zašlete zboží zpět na naši adresu včetně podrobného popisu závady. Dbejte na pečlivé zabalení zásilky, neboť v opačném případě neneseme zodpovědnost za zásilku a tato bude vrácena zpět odesílateli. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů nás kontaktujte (viz. kontakty).